Deutscher Matsusôkan Karate und Kobudô Verein Karlsbad e.V.

Übersicht Kata
Shuri Te Naha Te Tomari Te Waffen/Kobudo

Shorin Ryu
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Yondan
Passai Sho
Passai Dai
Chinto
Kusanku mai
Gojushiho
Hakutsuru

Isshin Ryu
Seisan
Wansu
Goju Ryu
Seisan
Seyunchin

Uechi Ryu
Sanchin
Seisan
Ananku
Rohai
Choun no Kon
Tokumeni no Kon
Matayoshi no Tonfa dai ichi
Nicho no sai
Sai Sandan
Soken no Kama nidan