Deutscher Matsusôkan Karate und Kobudô Verein Karlsbad e.V.

Lineage
SAKUGAWA – Sensei (1733 - 1815)

SOKEN „BUSHI“ MATSUMURA – Sensei (1797 - 1898)

NABE MATSUMURA – Sensei (1850 - 1930)

HOHAN SOKEN – Sensei (10.Dan/Hanshi, 1889 - 1982)

TAKAYA YABIKU – Sensei (10.Dan/Hanshi, 1945 -)

JOSEF PETER ROEMER – Sensei (10. Dan/Hanshi, 1946 -)

AFRA JOHMANN-ANDERER – Sensei (8.Dan/Kyoshi, 1963 -)

BORIS WRAZIDLO – Sensei (6.Dan/Renshi, 1978 -)